0,00 

Brak produktów w koszyku.

REGULAMIN PROMOCJI „AVAST ZA OPINIĘ”

(dalej regulamin)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji o nazwie „AVAST ZA OPNIĘ” , zwanej dalej promocją, jest ORION DIGITAL sp. z o.o. z siedzibą w Rogalinie, przy ul. Szkolnej 3, NIP: 7773398238. zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Celem Promocji jest promocja sklepu softium.pl na portalu ceneo.pl
 3. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 30 maja 2023 roku do 30 czerwca 2023, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu
 4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY

 1. W Promocji zostanie przyznanych maksymalnie 50 nagród (dalej: „Pula Nagród) w postaci klucza do programu AVAST Premium Security (subskrybcja na rok), o wartości jednostkowej 69 złotych brutto (dalej: „Nagrody”).
 2. Każda opinia może zostać nagrodzona jedynie jedną nagrodą.

 §3 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, nabywających Produkty Promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 3. Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest dobrowolne.
 4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:
  1. Umieścić w portalu ceneo.pl zaufaną opinię (biorącą udział w programie zaufane opinie) o zakupie sklepie softium.pl
  1. Umieścić ją w sposób pozwalający na zidentyfikowanie zamówienia lub zgłosić się po nagrodę drogą mailową dokumentując swój udział w promocji (tj. umieszczenie opinii)
  1. Oczekiwać dostarczenia nagrody drogą mailową na adres powiązany z ocenionym zamówieniem.
 5. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 4 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika do Promocji (dalej Zgłoszenie).
 6. Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń i otrzymać odpowiadającą ich liczbie ilość Nagród, przy czym na każde zgłoszenie musi przypadać odrębna opinia w serwisie ceneo.pl
 7. Wydawanie Nagród odbywać się będzie drogą mailową najpóźniej do dnia 30.07.2023r.
 8. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez pracownika obsługi klienta, iż Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.
 9. Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród lub do dnia zakończenia promocji. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w dokonaniu Zgłoszenia.
 10. W przypadku wyczerpania się Puli Nagród, Promocja ulega automatycznemu zakończeniu.
 11. Informacja o wyczerpaniu puli Nagród będzie dostępna na stronie regulaminu promocji lub pod adresem promocje@softium.pl .

 §4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać na adres: promocje@softium.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony drogą mailową, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

  §5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie softium.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.